تعیین خلل و فرج در محصولات متالورژی پودر

تعیین خلل و فرج در محصولات متالورژی پودر

تعیین خلل و فرج در محصولات متالورژی پودر:

صنایع متالورژی پودر به اطلاعات کاملی در مورد خلل و فرج موجود در محصولاتشان نیازمند هستند. این عمل برای یک فرد بی تجربه مشکل بوده و نیاز به دقت مناسب و ثابت توسط یک فرد مجرب دارد. در حالی که این موضوع برای QIA یک کاربرد عادی است. تعیین دقیق تخلخل محصولات به نمونه سازی صحیح نیاز دارد. وقتی نمونه تهیه شد، یک زمینه با تخلخل ها و سوراخ های تیره در دسترس خواهد بود. اختلاف بین ترازهای ویدیویی بالای زمینه پرداخت شده و تراز ویدیویی پایین حفره های تیره، به کاربر این اجازه را می دهد که با استفاده از تحلیل گر و حد آستانه گیری، فقط حفره ها را آشکار کند. چنانچه این عمل به صورت تصادفی تکرار گردد، دقت و صحت اطلاعات بدست آمده افزایش می یابد.

تعیین اندازه دانه:

در هر آزمایشگاه متالوگرافی، تعیین دقیق و سریع اندازه دانه ضروری است. بدین منظور امروزه استفاده از روش QIA جایگزین روش های مقایسه ای و یا شیوه های پرزحمت و وقت گیر شمارش ذرات گشته است.
برای تعیین اندازه دانه به روش آنالیز تصویری، تراز آستانه گیری بین تراز ویدیویی بالا (مربوط به دانه ها) و تراز ویدیویی پایین (مربوط به مرزدانه های تیره) قرار می گیرد. پس از آستانه گیری مرزها آشکار می شوند و دانه ها مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این حالت، کل طول تصویر شده دانه ها و کل سطح حوزه مورد آزمایش اندازه گیری می شوند. نسبت این دو سنجش، مبین قطر متوسط دانه ها خواهد بود. با قرار دادن مقادیر بدست آمده در رابطه زیر عدد اندازه دانه ASTM بدست می آید.

0081

مطالعه گرافیت در چدن:

ارزیابی میزان کروی بودن گرافیت ها در چدن نشکن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در نمونه هایی که به خوبی آماده سازی شده اند، گرافیت ها با ترازهای کوتاه (تیره) نسبت به ترازهای بلند (روشن) زمینه ، خود را نمایان می سازند.
عامل تعیین کننده در این اندازه گیری، طول وتر افقی است. طول وتر افقی عبارتست از بزرگترین قطر افقی اندازه گیری شده در یک مجموعه ساختاری. این کمیت به جهت مجموعه ساختاری وابسته می باشد.

بررسی فازها در نمونه های چندفازی

گاهی در متالوگرافی نمونه هایی مورد بررسی قرار می گیرند که از لحاظ انعکاس های نوری، به طور ساده، سیاه و سفید نیستند، بلکه دارای رنگ های گوناگونی هستند. این امر به دلیل حضور فازهای متفاوت در زمینه است. برای تحلیل چنین ساختارهایی از سیستم های پیشرفته و از چند تراز آستانه استفاده به عمل می آید. برای اندازه گیری درصد مساحت سطوح هر یک از فازها، ابتدا هر یک از محدوده های ویدیویی آشکار شده و سپس سطح فاز مربوط به هر یک را اندازه گیری نموده و بر سطح کل مورد بررسی تقسیم می نمایند.

0100