معرفی نرم ­افزار اطلس دیاگرام ­های فازی APD

معرفی نرم ­افزار اطلس دیاگرام ­های فازی APD

اطلس دیاگرام های فازی

نرم ­افزارهای اطلس دیاگرام ­های فازی ( Atlas Of Phase Diagrams (APD:

این نرم افزار مجموعه ای است از تعداد ۱۰۶۷ دیاگرام فازی فلزی دوتایی و ۳۰۰ دیاگرام فازی سه تایی که از کتاب ASM Metals Handbook Vol. 3 تهیه شده است و امکانات استخراج داده از دیاگرام های فازی و محاسبات درصد جرمی و حجمی فازها ،محاسبه ضریب توزیع در سیستم های انجماد دوتایی در آن موجود است . بعلاوه می توان داده های نرم افزار را به صفحه گسترده Excel نیز export کرد .

اطلس دیاگرام های فازی

صفحه اصلی نرم افزار به صورت پیش فرض لیست دیاگراهای دوتایی در سمت راست نمایش داده شده است . که می توان نمودار مورد نظر را از لیست انتخاب کرد .

اطلس دیاگرام های فازی

همچنین ایجاد و حرکت خطوط راهنما و ابزار های داده برداری و محاسبات درصد وزنی و حجمی در آن میسر است.

محاسباتی که توسط این محصول انجام می­ شود:
۱- محاسبات قانون اهرم را در ناحیه دو فازی مشخص انجام داد.

۲- محاسبه درصد وزنی و حجمی فازهاو چگالی نظری فازهاورسم آن.

۳- همچنین چگالی و درصدحجمی فازها رامی توان بدست آوردو تمام داده ها به صورت لیست به نرم افزار Excelصادر نمود.

۴- بوسیله داده برداری و انجام محاسبه،تغییرات چگالی آلیاژ بر حسب ترکیب شیمیایی آن بدست می آید.

۵- این نرم افزارابزارهای کارآمدی را بوسیله رابط گرافیکی مناسب و به آسانی در اختیار می گذارد.

۶- با استفاده از داده برداری از خطوط solidus و Liquidus می توان مقدار میانگین ضریب توزیع را در یک بازه دمایی مشخص در یک سیستم دوتایی محاسبه کرد.

۷- رسم تغییرات ضریب توزیع نسبت به دمابرای هر سیستم دوتایی دلخواه که توسط درون یابی و میانگین گیری می توان مقدار آن را در یک بازه خاص مشخص کرد.

 

دیاگرام فازی سه تایی :

نمودارهای تعادلی سیستم های سه تایی مختلف دارای مقاطع هم دماو نماهای تصویرشده جامد و مایع است که بوسیله خطوط راهنما و داده هایی که با حرکت مکان نما بدست می آید می توان آنها را به راحتی و دقت بررسی کرد.

درصد وزنی (یا اتمی)هرسه عنصر،مربوط به خطوط دیاگرام را می توان به صورت یک سری داده بدست آورد و در محاسبات بکار بردو به این وسیله میزان گسترش یک ناحیه فلزی خاص در نمودارسه تایی را بررسی کرد.

اطلس دیاگرام های فازی

 

محاسباتی که با این نرم ­افزار انجام می ­شود:

۱- محاسبه درصد وزنی فازها در نواحی دوفازی و سه فازی ،

۲- محاسبه قانون اهرم در سیستم های سه تایی نیز طبق قانون مرکز جرم مثلث صورت میگیرد.

۳- علاوه بر بانک اطلاعاتی جامع ابزارهای قدرتمندی برای کار با دیاگرام های فازی فراهم شده است که به آسانی و با چند کلیک موس اجرا می گردد