آنالیز تصویر

2016/02/10
particle size

بسته محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی

2016/02/08
Grain size

محاسبه اندازه دانه تصاویر تک فاز به روش Planimetric

2016/02/08
Grain size

بسته محاسبه اندازه دانه تصاویر دو فازی به روش Intercept

2016/02/08
MIP 3

تاریخچه نرم افزار MIP

تاریخچه نرم افزار MIP : یکی از مهمتری وظایف یک کارآفرین شناخت فرصت ها و تکنولوژی ها و امکانات پیرامون خود و استفاده از آن ها […]
2016/02/07
measurment

بسته محاسبه اندازه گیری های هندسی

2016/02/07
Phase fraction

بسته محاسبه درصد فاز

2016/02/07
Coating Thickness

بسته محاسبه ضخامت لایه پوششی

2016/02/07
Cast Iron

بسته محاسبه درصد کرویت

2016/02/06
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

معرفی نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی MIP

 نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی (Microstructural Image Processing (MIP4 نرم افزار MIP یا (MIP Software) برای آنالیز تصاویر متالوگرافی و میکروسکپی مورد استفاده قرار می گیرد. […]