بسته نرم افزار MIP

۱۳۹۵/۰۲/۲۶
درصد فاز رنگی

بسته محاسبه درصد فاز رنگی

۱۳۹۴/۱۱/۲۵
تغییرات تدریجی در مواد FGM

بسته محاسبه تغییرات تدریجی در مواد FGM

۱۳۹۴/۱۱/۲۵
پکیج ساخت Scale bar

بسته ساخت scale bar

۱۳۹۴/۱۱/۲۱
particle size

بسته محاسبه اندازه ذرات

۱۳۹۴/۱۱/۲۱
particle size

محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی با ابعاد نانو

۱۳۹۴/۱۱/۲۱
particle size

محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی (با انتخاب دستی)

۱۳۹۴/۱۱/۲۱
particle size

بسته محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی

۱۳۹۴/۱۱/۱۹
Grain size

محاسبه اندازه دانه تصاویر تک فاز به روش Planimetric

۱۳۹۴/۱۱/۱۹
Grain size

بسته محاسبه اندازه دانه تصاویر دو فازی به روش Intercept

۱۳۹۴/۱۱/۱۹
Grain size

بسته محاسبه اندازه دانه تصاویر تک فازی به روش Intercept

۱۳۹۴/۱۱/۱۸
measurment

بسته محاسبه اندازه گیری های هندسی

۱۳۹۴/۱۱/۱۸
Phase fraction

بسته محاسبه درصد فاز

۱۳۹۴/۱۱/۱۸
Coating Thickness

بسته محاسبه ضخامت لایه پوششی