معرفی نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی TPD

معرفی نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی TPD

نرم ­افزار آموزش دياگرام ­هاي سه ­تايي

نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی( Learning Ternary Phasa Diagrams (TPD

دیاگرام های سه تایی از مباحث پیچیده علم مواد است و ارتباط اساسی با ترمودینامیک موادومتالورژی فیزیکی دارد، به همین سبب بسیاری از پدیده های متالورژیکی و خواص موادبه کمک این نمودارها تفسیر وتبیین می گردد.

این نرم افزار برنامه سودمندی شامل بانک داده ی مهمترین دیاگرام های دوتایی وسه تایی سیستم های فلزی می باشد.

ابزارهای متعددی جهت استفاده از این نمودارها در آن گنجانده شده است.امکان داده برداری از خطوط دیاگرام،محاسبه قانون اهرم در دیاگرام های دوتایی وسه تایی ، محاسبه درصد حجمی فازها،مقایسه دیاگرام ها و استخراج اطلاعات آنها به Excel از قابلیت های این نرم افزار می باشد.

به کمک این نرم افزارکلیه اطلاعات دیاگرام های فازی به آسانی در اختیار قرار می گیرد.

در این نرم افزار قوی ترین قابلیت های واقعیت مجازی به کار گرفته شده تا کاربر را با ظرایف و نکات مطرح در دیاگرام های فازی سه تایی آشنا نماید.

مجموعه ای از تصاویر فضایی متحرک ، انیمیشن ، تصاویر سه بعدی و اطلاعاتی دیگر ، طراحی و مجتمع شده تا مفاهیم پیچیده و جزئیات دشوار دیاگرام های سه تایی را برای خواننده آسان نماید .

اکثر سیستم های فازی در این نرم افزار بررسی شده و در هر مورد مطالب زیر را شامل می شود.

تصویر فضایی دیاگرام سه تایی:

تمامی جزئیات این سیستم وابسته یه شکل فضایی دیاگرام آن می باشد .در این نرم افزار به کمک ابزارهای واقعیت مجازی ، شکل سه بعدی از نمودار فضایی دیاگرام ترسیم می شود.به گونه ای که کاربر می تواند آن را در فضا حرکت داده و از هر جهت نواحی فضایی و جزئیات آن رابررسی نماید.

مقاطع هم دما و مقاطع عمودی دیاگرام فازی:

مشابه با تصویر فضایی ، مقطع همدما و عمودی سیستم در چندین دماو از چندین زاویه به صورت سه بعدی متحرک و دو بعدی ارائه شده اند .

در این برنامه کاربر به راحتی می تواند هر یک از خطوط مقطع و چگونگی وابستگی آن به یک ناحیه فازی خاص را بررسی نماید.

همچنین چگونگی حرکت خطوط و نواحی فازی در توالی مقاطع قابل بررسی می باشد.(مثل کوچک شدن ناحیه فازی مایع با سرد شدن و کاهش دما)

بررسی نماهای تصویر شده(رقومی):

درک چگونگی تصویر شدن خطوط ترکیب در دیاگرام سه تایی فضایی به یک شکل دو بعدی، بسیار دشوار می باشد. به کمک تصاویر متحرک و انیمیشن، این چگونگی به خوبی درک می شود.

انتقال خطوط مایع و مرزهای نواحی جامدو قرارگرفتن مثلث رابط در بین این خطوط و همچنین نحوه تغییردرصد وزنی و ترکیب اجزای فازی با پیشرفت استحاله بررسی گردیده است.

تاثیر عنصرسوم بردیاگرام های دوتایی: از مطالب جدیدو جالبی که در نرم افزار چندرسانه ای بررسی شده است.تاثیر عنصرسوم بر دیاگرام دوتایی است که اضلاع سیستم های سه تایی مختلف را تشکیل می دهد.مثلا نشان داده می شودکه خطوط تعادلی در یک دیاگرام دوتایی یوتکتیک در صورتی که سیستم سه تایی متناظر باآن دارای نقطه نامتغیرپری تکتیک باشد. با اضافه شدن عنصرسوم به دیاگرام دوتایی،چگونه تغییرمی کند.این مطلب با بررسی مقاطع عمودی موازی با یک ضلع نمودار فضایی،میسرشده است.

علاوه بر مطالب فوق استحاله های یوتکتیک و پری تکتیک در نمودارهای تعادلی سه تایی در حالت سه فازی و چهارفازی بررسی شده است و به کمک تصاویر متحرک و فضایی چگونگی پیشرفت استحاله و تغییرات درآمد وزنی و ترکیب فازها نشان داده شده است.

با توجه به اینکه درتولید این برنامه از پیچیده ترین ابزارهای چند رسانه ای و واقعیت مجازی استفاده شده است.امید داریم که نرم افزارهای موجود درک عمیقتری از موضوع دیاگرام های سه تایی را فراهم نماید.

نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی  نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی  نرم ­افزار آموزش دیاگرام ­های سه ­تایی