موقعیت‌های جوشکاری لوله کدامند؟

موقعیت‌های جوشکاری لوله کدامند؟

موقعیت های جوشکاری لوله کدامند؟

لوله ها اغلب در پنج موقعیت (Position) تحت جوشکاری قرار می گیرند. ترکیبی از اعداد ۱، ۲، ۵ و ۶ و نیز حرف G برای معرفی هر یک از این موقعیت ها به کار می روند. اعداد بیانگر نوع موقعیت و حرف G نشان دهنده نوع جوش (شیاری [Groove]) است:

 1G : لوله به وضعیت افقی (Horizontal Position) و در حال دوران قرار داشته و جوشکاری در موقعیت تخت (Flat Welding Position) در محدوده بالای اتصال انجام می شود.

 2G : لوله به وضعیت عمودی (Vertical Position) و به شکل ثابت قرار داشته و جوشکاری در موقعیت افقی (Horizontal Welding Position) به صورت دور تا دور اتصال انجام می شود.

 5G : لوله به وضعیت افقی (Horizontal Position) و به شکل ثابت قرار داشته و جوشکاری در موقعیت عمودی (Vertical Welding Position) به صورت دور تا دور از پایین به بالا و یا بر عکس انجام می شود.

 6G : لوله به وضعیتی با زاویه ۴۵ درجه نسبت به افق به شکل ثابت قرار داشته و جوشکاری به صورت دور تا دور از پایین به بالا و یا بر عکس انجام می شود.

 6GR : مشابه وضعیت ۶G است با این تفاوت که حلقه ای بر روی یکی از لوله ها در محدوده اتصال قرار دارد.

۵ = Horizontal Fixed. 6 = 45 Incline. Welding Joint Design & Welding Symbols – Chapter #5.
اسکنر فیلم رادیوگرافی
اسکنر فیلم رادیوگرافی