افتخارات شرکت نهامین پردازان آسیا

 

Eftekharat (2)

طرح منتخب در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل سال ۱۳۹۱

Eftekharat (3)

رتبه دوم جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰

Eftekharat (10)

طرح منتخب استان خراسان رضوی در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل سال ۱۳۹۰

Eftekharat (13)

ثبت اختراع سامانه تفسیر وشناسایی عیوب فیلم های رادیوگرافی جوش با استفاده از

سیستم پردازش تصویر  به شماره ۷۰۲۱۵ در سال ۱۳۹۰

Eftekharat (14)

رتبه اول طرح فناورانه در هشتمین جشنواره علمی پژوهشی فردوسی در سال ۱۳۹۰

Eftekharat (1)

دریافت تایید علمی اختراع سامانه اتوماتیک تشخیص و شناسایی عیوب فیلم های رادیوگرافی جوش به کمک پردازش تصویر در

نمایشگاه بنیاد ملی نخبگان در بیرجند

Eftekharat (9)

رتبه اول فناوری در جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی سال ۱۳۸۹

Eftekharat (12)

شرکت در اولین نمایشگاه دستاورد های زیست فناوری سسال ۱۳۸۹

Eftekharat (5)

ثبت اختراع نرم افزار تخصصی پردازش تصاویر متالوگرافی (MIP)

به شماره ثبت ۶۳۷۱۱ در سال ۱۳۸۸

Eftekharat (6)

ثبت اختراع نرم افزار تخصصی شناسایی و دسته بندی کروموزوم های حیوانی با استفاده از

آنالیز تصویری CIP به شماره ۶۲۱۸۹ در سال ۱۳۸۸

Eftekharat (4)

تاییدیه علمی  اختراع سامانه نیمه اتوماتیک تشخیص  مشخصات کاریوتایپی کروموزومهای جانوران جونده  از

مرکز مالکیت های فکری دانشگاه فردوسی مشهد ۸۸

 Eftekharat (7)

حضور در دهمین نمایشگاه بین المللی صتعت ، فلزات،  معدن، و روغن ها در سال ۱۳۸۷

Eftekharat (8)

شرکت در اولین نمایشگاه بین المللی فلزات در سال ۱۳۸۶

Eftekharat (11)

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی فلزات در سال ۱۳۸۸

2016/02/06

افتخارات

  طرح منتخب در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل سال ۱۳۹۱ رتبه دوم جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰ طرح […]