بسته نرم افزار MIP

2016/05/15
درصد فاز رنگی

بسته محاسبه درصد فاز رنگی

2016/02/14
تغییرات تدریجی در مواد FGM

بسته محاسبه تغییرات تدریجی در مواد FGM

2016/02/14
پکیج ساخت Scale bar

بسته ساخت scale bar

2016/02/10
particle size

بسته محاسبه اندازه ذرات

2016/02/10
particle size

محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی با ابعاد نانو

2016/02/10
particle size

محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی (با انتخاب دستی)

2016/02/10
particle size

بسته محاسبه متغیر های هندسی در ذره های انتخابی

2016/02/08
Grain size

محاسبه اندازه دانه تصاویر تک فاز به روش Planimetric

2016/02/08
Grain size

بسته محاسبه اندازه دانه تصاویر دو فازی به روش Intercept

2016/02/08
Grain size

بسته محاسبه اندازه دانه تصاویر تک فازی به روش Intercept

2016/02/07
measurment

بسته محاسبه اندازه گیری های هندسی

2016/02/07
Phase fraction

بسته محاسبه درصد فاز

2016/02/07
Coating Thickness

بسته محاسبه ضخامت لایه پوششی