مایعات نافذ

 

 

 

انواع عیب‌ها

عیب‌ها و ترک‌های سطحی

عیب‌ها و ترک‌های زیرسطحی عیب‌های داخلی اتصال ناقص و نفوذ ناقص آخال‌های غیرفلزی، تخلخل و سرباره کیفیت قطعه

تورق و اندازه‌گیری ضخامت

قطعات آهنگری آهنی

M.T.

M.T.

U.T.

R.T.

U.T.

R.T.

U.T.

U.T.

مواد خام و یا نورد شده آهنی

M.T. M.T.

U.T.

U.T. M.T.

U.T.

U.T.
لوله‌ها و تیوب‌های آهنی M.T.

E.T.

M.T.

U.T.

U.T. U.T. M.T.

U.T.

U.T.

جوش‌های قطعات آهنی

M.T.

U.T.

U.T. R.T.

U.T.

R.T.

U.T.

R.T.

U.T.

U.T.

قطعات ریخته‌گری فولادی

M.T. M.T.

U.T.

R.T.

U.T.

R.T.

U.T.

U.T.

U.T.

قطعات ریخته‌گری آهنی

M.T. U.T.

E.T.

U.T. R.T.

U.T.

U.T.

U.T.

مواد و قطعات غیرآهنی P.T.

E.T.

R.T.

U.T.

U.T. P.T.

U.T.

U.T.

قطعات پرداخت شده آهنی

M.T. U.T.

E.T.

R.T.

U.T.

U.T. M.T.

U.T.

U.T.

قطعات پرداخت شده غیرآهنی

P.T.

E.T.

U.T.

E.T.

R.T.

U.T.

U.T.

E.T.

U.T.

قطعات آهنی هواپیمایی

R.T.

M.T.

E.T.

M.T.

U.T.

R.T.

U.T.

U.T. M.T.

U.T.

U.T.

قطعات غیرآهنی

هواپیمایی

R.T.

P.T.

E.T.

R.T.

U.T.

R.T.

U.T.

U.T. P.T.

U.T.

U.T.

 

 

 

 

اسکنر فیلم رادیوگرافی

2019/10/13

بررسی کاربرد روش‌های مختلف بازرسی‌های غیرمخرب در مواد مختلف

      انواع عیب‌ها عیب‌ها و ترک‌های سطحی عیب‌ها و ترک‌های زیرسطحی عیب‌های داخلی اتصال ناقص و نفوذ ناقص آخال‌های غیرفلزی، تخلخل و سرباره کیفیت […]