معرفی نرم افزار پردازش تصویر MIPCloud


نرم افزار MIPCloud برای آنالیز تصاویر میکروسکپی و ماکروسکپی مورد استفاده قرار می گیرد.
کنترل کیفیت مواد در تولید قطعات و محصولات صنعتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .یکی از مراحل تأیید ماده و کنترل کیفیت محصول حین تولید، از طریق آزمون متالوگرافی و بررسی ریزساختار مواد صورت می گیرد .با توجه به گسترش روزافزون تکنولوژی های نوین در صنایع مختلف، دقت عمل و سرعت بررسی های کیفی و کمی در کنترل کیفیت محصولات صنعتی، اهمیت بیش از پیش یافته است. به همین منظور بهره گیری از سیستم های آنالیز تصویری به کمک کامپیوتر می تواند در بررسی های کمی و کنترل کیفیت مواد به عنوان ابزاری سودمند مورد استفاده قرار گیرد.
نرم افزار MIPCloud با قابلیت های جدید از جمله آنلاین بودن آن که باعث کم شدن حجم نرم افزار و همچنین آپدیت بودن همیشه گی نرم افزار ساخته شه است.

دانلود نرم افزار MIPCloud

ویژه گی های منحصر به فرد نرم افزار MIPCloud

بسته های نرم افزاری در رشته های مختلف دانشگاهی از جمله بسته های تخصصی ویژه متالوگرافی کمی ، زیست شناسی و پزشکی

نمونه ای از بسته های پردازش تصویر در نرم افزار MIPCloud