نمونه های پروژه های آنالیز تصویر انجام شده

نمونه های پروژه های آنالیز تصویر انجام شده

پروژه های انجام شده مربوط به علم مواد


میکروگراف های مناطق کاربیدی در 16MnCr5
نمونه گزارش
نمونه داده های گزارش

اندازه گیری درصد فاز ثانویه پراکنده شده به صورت گرادیانی در سرامیک
نمونه گزارش

محاسبه اندازه ذرات و تخلخل ها در پوشش طلا
نمونه گزارش

محاسبه ضخامت دیواره سلول در فوم
نمونه گزارش
نمونه گزارش 2

محاسبه درصد کرویت در تصویر چدن نشکن
نمونه گزارش
نمونه داده های گزارش

محاسبه درصد کرویت گرافیت و درصد فاز پرلیت در تصویر متالوگرافی چدن نشکن
نمونه گزارش

بررسی ضخامت لایه پوشش کانکتور
نمونه گزارش
نمونه داده های گزارش

محاسبه قطر داخلی و خارجی نانو لوله های دی اکسید تیتانیوم بتا
نمونه گزارش

پروژه های انجام شده مربوط به علم پزشکی و داندان پزشکی


اندازه گیری میزان تخلخل در ایمپلنت های تیتانیومی متخلخل پوشش داده شده
نمونه گزارش
نمونه داده های گزارش

محاسبه میزان جرم باقی مانده بر روی براکت دندان پس از تمیز کاری براکت
نمونه گزارش

محاسبه میزان جرم باقی مانده بر روی براکت دندان پس از تمیز کاری به روش لیزر صورتی
نمونه گزارش

محاسبه درصد مقدار باقی مانده در کانال دندان قبل و بعد از ترمیم
نمونه گزارش

محاسبه مساحت ناحیه باکتری زدایی شده با استفاده از نانو لوله های دی اکسید تیتانیوم حامل دارو
نمونه گزارش

اندازه گیری میزان تغییرات ناشی از انجام معالجه ریشه بر روی پارامترهای اساسی ریشه دندان
نمونه گزارش
نمونه گزارش2
نمونه گزارش3

بررسی دوام بهبود زیبایی ایجاد شده در ضایعات سفید به وسیله تکنیک اینفیلتریشن رزین
نمونه گزارش
نمونه گزارش2
نمونه گزارش3

پروژه های انجام شده مربوط به علم زیست شناسی


محاسبه میزان رشد موهای موش ها در اثر استفاده از مواد تقویتی
نمونه گزارش

محاسبه فتوگرافی و چیلوسکوپی وآنتروپومتری لب
نمونه گزارش
نمونه گزارش2

کاریوتایپ گستره کروموزومی
نمونه گزارش

محاسبه تغییرات قطر مفصل زانو در آرتریت القا شده
نمونه گزارش
نمونه داده های گزارش