کلینیک تخصصی آنالیز تصویر

۱۳۹۵/۰۱/۱۶
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

درخواست انجام تست آزمایشگاهی

۱۳۹۵/۰۱/۱۶
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

درخواست مشاوره تخصصی آنالیز تصویر

۱۳۹۵/۰۱/۱۶

درخواست انجام پروژهای آنالیز تصویر

۱۳۹۵/۰۱/۱۶

درخواست برگزاری کارگاه تخصصی آموزش آنالیز تصویر