مشتریان نرم افزار MIP

مشتریان نرم افزار MIP

لیست دانشگاه ها ،شرکت ها ، کارخانجات و صنایعی که نرم افزار MIP را تهیه و از آن استفاده می کنند:


1. دانشگاه تهران
2. دانشکده فنی - مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
3. آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
4. آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت مگاموتور
5. شرکت توربو کمپرسور نفت آسیا (OTEC)
6. آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت ریخته گری فولاد طبرستان
7. شرکت ریخته گری توحید خراسان
8. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
9. دانشکده فنی مهندسی منتظری
10. شرکت هامون نایزه (هانیکو)
11. پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - پژوهشکده مواد
12. شرکت مهندسی سطح دومان
13. دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
14. پژوهشکده جونده شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
15. شرکت مگاموتور
16. شرکت پارس ذودرو
17. صنایع ریخته گری قائم
18. مهام خراسان
19. آرمان سنجش گستر
20. صنایع امام هادی
21. بنیاد علوم کاربردی رازی
22. دانشگاه ETS کبک کانادا