مشاوره

کلینیک تخصصی مشاوره آنالیز تصویر:

گروه تخصصی نهامین پردازان آسیا بیش از 8 سال در زمینه پردازش تصاویر و اندازه گیری پارامتر های کمی به کمک نرم افزار MIP فعالیت می نماید.
واحد مشاوره علمی تخصصی این مجموعه اقدام به راه اندازی کلینیک تخصصی آنالیز تصویر نموده است.
حضور متخصصین حوزه های مختلف مانند تصویر برداری، روش شناسی علمی، طراحی مدل آزمایش، آمار و روش تحقیق باعث شده است این کلینیک به عنوان یکی از مراجع مورد مشاوره صنایع، آزمایشگاه ها،مراکز تحقیق و توسعه و مراکز پزشکی میباشد.

خدمات ارائه شده توسط گروه متخصص کلینیک شامل:
   1- انتخاب روش مناسب جهت تصویر برداری
   2- انتخاب روش مناسب جهت تحلیل تصویر
   3- انتخاب بسته پردازش تصویر مناسب
   4- مشاوره پردازش تصویر در علوم فنی مهندسی
   5- مشاوره فنی مهندسی متالوگرافی ( انتخاب محلول اچ و ...)