پروژه ها و قرارداد ها

قراردادها و سفارش انجام شده تا کنون:
فعالیت های شرکت نهامین پردازان آسیا در سه شکل آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای صورت گرفته است:
پروژه های تحقیقاتی- صنعتی:
• بررسی میزان درصد شکست در نمونه های حاصل از آزمایش ضربه
• تعیین درصد و نوع ناخالصی های فولاد (فولاد اسفراین)
• سیستم تصویر سازی سختی سنجی مواد گوناگون
• بررسی میزان درصد شکست در نمونه های حاصل از آزمایش ضربه
• مسئول کنترل پروژه پروژه های ماده ۴۵ بند د اداره صنایع و معادن خراسان رضوی (دانشگاه فردوسی مشهد) ۱۳۸۹
• مستند سازی و تدوین ساختار و چارت سازمانی پژوهشگاه نفت و گاز شرق کشور (شرکت گاز خراسان رضوی) ۱۳۸۹
• تدوین ساختار و دستور العمل ایجاد پارک انرژی استان خراسان (در دانشگاه فردوسی مشهد) کارفرما: شرکت گازخراسان رضوی
• ارائه دستاوردهای و تکنولوژی های روز دنیا و ثبت دستاوردهای متخصصان شرکت گاز خراسان رضوی ۱۳۸۹
• مزایا و محدودیت های استفاده از لوله های high-strength در خطوط انتقال گاز از نقطه نظر اقتصادی به شماره پیمان ۷۰۱۲۷۹ (شرکت گاز منطقه ۴ کشور ۱۳۸۸)
• مشاوره و به روزرسانی بانک پژوهشی، برگزاری سمینارهای تخصصصی و ثبت اختراعات کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی شماره پیمان ۴۲۸۲۰ (شرکت گاز استان خراسان رضوی۱۳۸۷)
• ساخت دستگاه اسکن فیلم های رادیوگرافی جوش و تولید نرم افزار مفسر فیلم های رادیوگرافی به کمک پردازش تفسیر (شرکت گاز استان خراسان رضوی)
• تهیه بسته تخصصی بررسی ناخالصی واندازه گیری پارامترهای تخصصی نمونه های متالورژی پودر
• تدوین سامانه مدیریت بحران شرکت گاز استان اردبیل (شرکت گاز استان اردبیل ۱۳۸۷)
• تهیه و تدوین بسته تخصصی کاریوتایپ کروموزوم جانوری (پژوهشکده جونده شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۸)
• تولید نرم افزار تفسیر فیلم های رادیوگرافی با استفاده از پردازش تصویر(شرکت گاز استان خراسان رضوی ۱۳۸۸)
• مشاوره و به روزرسانی بانک پژوهشی، برگزاری سمینارهای تخصصصی و ثبت اختراعات کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی شماره پیمان ۴۳۳۶۱ (شرکت گاز استان خراسان رضوی۱۳۸۹)

2016/02/06

پروژه ها و قرارداد ها

قراردادها و سفارش انجام شده تا کنون: فعالیت های شرکت نهامین پردازان آسیا در سه شکل آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای صورت گرفته است: پروژه های […]