صنعت نیمه هادی ها

صنعت نیمه هادی همچنان یکی از بزرگترین استفاده کنندگان از تکنولوژی بینایی ماشین در دنیا میباشد و یکی از نیروهای محرک در تکامل فن آوری بینایی ماشین میباشد در این صنعت برای بهبود مستمر عملکرد تولید از طریق کنترل دقیق فرآیند تولید ، بازرسی، اندازه گیری، و قابلیت طبقه بندی میان تولیدات از ماشین بینایی استفاده های زیادی انجام میگیرد و دلیل این امر نیز سخت بودن کنترل کیففی محصولات این صنعت توسط اپراتورها میباشد.

سیستمهای ماشین بینایی در فراهم کردن بهترین ابزار برای چیدمان دقیق ویفر، مفصل ویفر، قطعی سیم ، بازرسی باند، طبقه بندی نقص در محصول ، اندازه گیری دقیق از ویژگی های محصول در ۲D و ۳D، راهنمایی ۳D ربات، و غیره استفاده میشود
روش ها و تکنیکهای استفاده شده در این صنعت به شرح زیر است:
بازرسی سطح
تشخیص نقص در محصول
بازرسی کامل محصول
موقعیت و ترازی
بارکد / کد SATA خواندن
شناسایی شی بدون کد (SBI)
OCR (خواندن متون)
تطبیق ۲D / 3D
اندازه گیری ۲D / 3D

2016/02/21
کاربرد پردازش تصویر

کاربرد آنالیز تصویر در صنعت نیمه هادی ها

صنعت نیمه هادی همچنان یکی از بزرگترین استفاده کنندگان از تکنولوژی بینایی ماشین در دنیا میباشد و یکی از نیروهای محرک در تکامل فن آوری بینایی […]