کاربرد آنالیز تصویر در صنعت نیمه هادی ها

کاربرد آنالیز تصویر در صنعت نیمه هادی ها

کاربرد پردازش تصویر

صنعت نیمه هادی همچنان یکی از بزرگترین استفاده کنندگان از تکنولوژی بینایی ماشین در دنیا میباشد و یکی از نیروهای محرک در تکامل فن آوری بینایی ماشین میباشد در این صنعت برای بهبود مستمر عملکرد تولید از طریق کنترل دقیق فرآیند تولید ، بازرسی، اندازه گیری، و قابلیت طبقه بندی میان تولیدات از ماشین بینایی استفاده های زیادی انجام میگیرد و دلیل این امر نیز سخت بودن کنترل کیففی محصولات این صنعت توسط اپراتورها میباشد.

سیستمهای ماشین بینایی در فراهم کردن بهترین ابزار برای چیدمان دقیق ویفر، مفصل ویفر، قطعی سیم ، بازرسی باند، طبقه بندی نقص در محصول ، اندازه گیری دقیق از ویژگی های محصول در ۲D و ۳D، راهنمایی ۳D ربات، و غیره استفاده میشود
روش ها و تکنیکهای استفاده شده در این صنعت به شرح زیر است:
بازرسی سطح
تشخیص نقص در محصول
بازرسی کامل محصول
موقعیت و ترازی
بارکد / کد SATA خواندن
شناسایی شی بدون کد (SBI)
OCR (خواندن متون)
تطبیق ۲D / 3D
اندازه گیری ۲D / 3D