نرم افزار MIP

۱۳۹۵/۰۳/۰۱

نمونه های پروژه های آنالیز تصویر انجام شده

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

بسته محاسبه سختی برینل

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

بسته محاسبه سختی ویکرز

۱۳۹۴/۱۱/۱۹
Grain size

بسته محاسبه اندازه دانه تصاویر دو فازی به روش Intercept

۱۳۹۴/۱۱/۱۹
Grain size

بسته محاسبه اندازه دانه تصاویر تک فازی به روش Intercept

۱۳۹۴/۱۱/۱۹
MIP 3

تاریخچه نرم افزار MIP

تاریخچه نرم افزار MIP : یکی از مهمتری وظایف یک کارآفرین شناخت فرصت ها و تکنولوژی ها و امکانات پیرامون خود و استفاده از آن ها […]
۱۳۹۴/۱۱/۱۹

مشتریان نرم افزار MIP

۱۳۹۴/۱۱/۱۷
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

معرفی نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی MIP

 نرم ­افزار آنالیز تصاویر میکروسکپی (Microstructural Image Processing (MIP4 نرم افزار MIP یا (MIP Software) برای آنالیز تصاویر متالوگرافی و میکروسکپی مورد استفاده قرار می گیرد. […]