محاسبه متغیر های هندسی ذرات (با انتخاب دستی)

محاسبه متغیر های هندسی ذرات (با انتخاب دستی)