متغیرهای فرآیند پرتونگاری

متغیرهای فرآیند پرتونگاری

متغیرهای فرآیند پرتونگاری

پرتونگاری که یکی از مهم‌ترین و پُر کاربردترین آزمون‌های غیرمخرب محسوب می‌شود دارای متغیرهای زیادی می‌باشد که در زیر به صورت فهرست‌وار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

 1. انرژی که در اشعه ایکس تابعی از کیلوولتاژ مورد استفاده در تیوب اشعه ایکس و در اشعه گاما وابسته به منبع یا چشمه مولد اشعه می‌باشد.
 2. زمان پرتودهی یا زمانی که قطعه در معرض تابش قرار می‌گیرد.
 3. در مورد اشعه ایکس، شدت جریان بر حسب میلی‌آمپر مورد استفاده در تیوب اشعه ایکس و در مورد اشعه گاما، مقدار کوری اشعه
 4. نوع و چگالی ماده مورد آزمایش
 5. ضخامت قطعه مورد آزمایش
 6. نوع فیلم مورد استفاده
 7. صفحات یا اسکرین‌های مورد استفاده
 8. ظهور فیلم[۱] (زمان و دمای ظهور فیلم)
 9. چگالی یا دانسیته فیلم
 10. فاصله منبع یا چشمه اشعه تا قطعه مورد آزمایش
 11. فاصله قطعه مورد آزمایش از فیلم مخصوص پرتونگاری
 12. اندازه فیزیکی ماده هدف در تیوب مولد اشعه ایکس و ابعاد چشمه یا منبع قرار گرفته در دوربین اشعه گاما

[۱] Film processing

اسکنر فیلم رادیوگرافی
اسکنر فیلم رادیوگرافی