فروشگاه

2016/07/04

محاسبه متغیر های هندسی ذرات (با انتخاب دستی)

2016/07/04

بسته محاسبه اندازه گیری های هندسی

2016/06/09

بسته محاسبه مشخصات کاریوتایپ گستره کروموزومی

2016/05/15
درصد فاز رنگی

بسته محاسبه درصد فاز رنگی

2016/04/19

بسته محاسبه سختی برینل

2016/04/19

بسته محاسبه سختی ویکرز

2016/04/04
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

درخواست انجام تست آزمایشگاهی

2016/04/04
نرم افزار آنالیز تصویر MIP

درخواست مشاوره تخصصی آنالیز تصویر

2016/04/04

درخواست انجام پروژهای آنالیز تصویر

2016/04/04

درخواست برگزاری کارگاه تخصصی آموزش آنالیز تصویر

2016/02/14
اطلس دیاگرام های فازی

خرید نرم افزار اطلس دیاگرام های فازی

2016/02/14
آموزش نرم افزار Clemex

کتاب آموزشی نرم افزار Clemex

2016/02/14
تغییرات تدریجی در مواد FGM

بسته محاسبه تغییرات تدریجی در مواد FGM

2016/02/14
پکیج ساخت Scale bar

بسته ساخت scale bar

2016/02/10
particle size

بسته محاسبه اندازه ذرات